Censorship

ประเทศไทย: ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)
15.11.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)

Click here to go to article
ประเทศไทย: กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออก
11.11.2021 1 min read

ประเทศไทย: กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออก

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยกเลิกข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามเสรีภาพออนไลน์โดยทันที
03.08.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยกเลิกข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามเสรีภาพออนไลน์โดยทันที

Click here to go to article
ประเทศไทย: ข้อเสนอในการต่อสู้กับ ‘ข่าวปลอม’ ทำลายเสรีภาพในการแสดงออก
11.06.2021 1 min read

ประเทศไทย: ข้อเสนอในการต่อสู้กับ ‘ข่าวปลอม’ ทำลายเสรีภาพในการแสดงออก

Click here to go to article
ประเทศไทย: หยุดใช้คดีหมิ่นประมาทต่อผู้วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี
10.06.2021 1 min read

ประเทศไทย: หยุดใช้คดีหมิ่นประมาทต่อผู้วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา
31.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญา

Click here to go to article
ประเทศไทย: หยุดการคุกคามผู้นำประท้วง
08.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: หยุดการคุกคามผู้นำประท้วง

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
04.03.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Click here to go to article
ทลายความเงียบงัน: การกลับมาใช้กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ในประเทศไทย
04.03.2021 1 min read

ทลายความเงียบงัน: การกลับมาใช้กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ ในประเทศไทย

Click here to go to article