ایران: قوانینـی که شـما را تحت تاثیر قرار می دهند

راهنمای فوق برای دگرباشان جنسی ساکن ایران است و به شما اطلاعاتی درباره قوانین و راهکارهای عملی و قانونی در هنگام بازداشت شدن ارائه می کند.

راهنمای فوق بخشی از مجموعه سه قسمتی است که برای دگرباشان جنسی ساکن مصر، ایران و لبنان تهیه شده است :نگاهی بر قوانینی که شما را تحت تاثیر قرار میدهند، حقوق شما و کارهایی که در صورت دستگیری میتوانید انجام بدهید، و اطلاعاتی درباره سلامت جنسی.

نسخه PDF و فارسی این راهنما را در اینجا ببینید.

اطلاع بیشتر از وضع امنیت دگرباشان جنسی در ایران مصر و لبنان