Digital Rights

ایران: حسین شنبه‌زاده به عنوان بخشی از دور تازه سرکوب فضای مجازی هدف قرار گرفته است
11.06.2024 1 min read

ایران: حسین شنبه‌زاده به عنوان بخشی از دور تازه سرکوب فضای مجازی هدف قرار گرفته است

Click here to go to article
ایران: بگذارید همگام با هم برای دفاع از حقوق ایرانیان بکوشیم
27.03.2023 1 min read

ایران: بگذارید همگام با هم برای دفاع از حقوق ایرانیان بکوشیم

Click here to go to article
به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند
14.10.2022 1 min read

به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند

Click here to go to article
بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت  گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات
04.10.2022 1 min read

بیانیه مشترک – ایران: هشدار در خصوص بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر در میان اعتراضات

Click here to go to article
ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد
09.06.2022 1 min read

ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد

Click here to go to article
ایران-  هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»
17.03.2022 1 min read

ایران- هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»

Click here to go to article
03.03.2022 5 min read

Iran: Drop charges against human rights activist Hossein Ronaghi

Click here to go to article
محدودیت اینترنت: خیز خطرناک حاکمیت به سوی اجرای «طرح صیانت»
04.11.2021 1 min read

محدودیت اینترنت: خیز خطرناک حاکمیت به سوی اجرای «طرح صیانت»

Click here to go to article
ایران – «طرح صیانت» مجلس شورای اسلامی کنترل کامل اینترنت را به مقامات می‌دهد
05.08.2021 1 min read

ایران – «طرح صیانت» مجلس شورای اسلامی کنترل کامل اینترنت را به مقامات می‌دهد

Click here to go to article