Digital

15.12.2022 1 min read

ประเทศไทย: ประกาศการลบเนื้อหาภายใน 24 ชั่วโมงจะบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพในการ แสดงออกบนโลกออนไลน์

Click here to go to article
ประเทศไทย: กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออก
11.11.2021 1 min read

ประเทศไทย: กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออก

Click here to go to article
ประเทศไทย: ยกเลิกข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามเสรีภาพออนไลน์โดยทันที
03.08.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยกเลิกข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามเสรีภาพออนไลน์โดยทันที

Click here to go to article
ประเทศไทย: ข้อเสนอในการต่อสู้กับ ‘ข่าวปลอม’ ทำลายเสรีภาพในการแสดงออก
11.06.2021 1 min read

ประเทศไทย: ข้อเสนอในการต่อสู้กับ ‘ข่าวปลอม’ ทำลายเสรีภาพในการแสดงออก

Click here to go to article