United Nations

ประเทศไทย: ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)
15.11.2021 1 min read

ประเทศไทย: ยอมรับและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR)

Click here to go to article
ประเทศไทย: กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออก
11.11.2021 1 min read

ประเทศไทย: กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการแสดงออก

Click here to go to article