ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန – ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

Media 1 min read
ARTICLE 19
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန – ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း - Media

ဤ စာတမ္းတြင္ အာတီကယ္ ၁၉ အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခြင့္ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားသည္။ မီဒီယာ၊ အင္တာနက္ မွသာမက ေန႔စဥ္ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လမ္းမေပၚထြက္၍  ဆႏၵျပရာမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထု၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ခြင့္ကို လာေရာက္ ရိုက္ခတ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဤစာတမ္းတြင္ သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ လစ္ဟင္းမႈသည္ အဆိုပါ ဥပေဒ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခက္အခဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အာတီကယ္ ၁၉ က ေထာက္ျပထားပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအရ  အစိုးရ အေနျဖင့္ အေျခအနတစ္ရပ္ရပ္အေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာႏွင့္ (မလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ) မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။

You can dowload it here.