သတင်းရယူခွင့်

ျပည္သူလူထု၏ သိရွိပိုင္ခြင့္ – သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိ ဖန္ ဖဴးပိုင္ခြင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
28.09.2015 1 min read

ျပည္သူလူထု၏ သိရွိပိုင္ခြင့္ – သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိ ဖန္ ဖဴးပိုင္ခြင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

Click here to go to article
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန – ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
24.07.2014 1 min read

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန – ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

Click here to go to article