ျပည္သူလူထု၏ သိရွိပိုင္ခြင့္ – သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိ ဖန္ ဖဴးပိုင္ခြင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ျပည္သူလူထု၏ သိရွိပိုင္ခြင့္ – သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိ ဖန္ ဖဴးပိုင္ခြင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား - Transparency

A student at a Kunskapsskolan school in Stockholm uses a computer. The school does not have any regular textbooks as all information is online. Kunskapsskolan schools are not run by the government and aim to give students a lot of freedom in their studies. They provide education for children aged 10 to 19.

ဤအေျခခံမူမ်ားကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အစပ်ိဳးခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေ

ခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မူမ်ားကို

လြတ္လပ္ေသာအျမင္အယူအဆႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ Abid Hussain မွ ၄င္း၏ ၂၀၀၀ခုႏွစ္

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ (E/CN.4/2000/63) တြင္

အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ျပီး၊ ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၀၀ခုႏွစ္

လြတ္လပ္ေသာေဖာ္ျပခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္လည္း ညႊန္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Frank LaRue ၏ ၂၀၁၃

ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာ (A/68/362,4 September 2013) ၌ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု၏ သိရွိပိုင္ခြင့္ – သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိ/ျဖန္႔ျဖဴးပိုင္ခြင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား .

公众知情权:信息权立法的原则 第十九条组织 (Chinese).

សិទ្ធិក្នុងការដឹងរបស់ប្រជាជនទូទៅ៖ គោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន មាត្រា 19 (Khmer).

Hak Awam Mengetahui: Prinsip-prinsip mengenai Hak Perundangan Maklumat (Bahasa Malaysia).

මහජනයාගේ දැනගැනීමේ අයිතිය : තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය හා සබැඳි නීති සම්පාදනයට අදාල මූලධර්ම (Sinhala).

Quyền được biết của Công chúng: Những Nguyên tắc đối với Pháp luật về Quyền được Thông tin (Vietnamese) .