ایران: راهنمای سلامت جنسی برای دگرباشان جنسی

این راهنما برای دگرباشان جنسی ساکن ایران تهیه شده که به سلامت جنسی آنها و نحوه دریافت کمک های پزشکی در این باره اشاره می کند.

راهنمای فوق بخشی از مجموعه سه قسمتی است که برای دگرباشان جنسی ساکن مصر، ایران و لبنان تهیه شده است: نگاهی بر قوانینی که شام را تحت تاثیر قرار میدهند، حقوق شما و کارهایی که در صورت دستگیری میتوانید انجام بدهید و اطلاعاتی درباره سلامت جنسی.

 

نسخه PDF و فارسی این راهنما را در اینجا ببینید.

اطلاع بیشتر از وضع امنیت دگرباشان جنسی در ایران مصر و لبنان