အေၾကာင္းအရာကန္႔သတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းမ်ား

အေၾကာင္းအရာကန္႔သတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းမ်ား - Civic Space

ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ တြင္ အေျခခံအဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤလမ္းညႊန္ စာအုပ္တြင္  လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိင္ခြင့္ကို ေလးစားရန္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမင့္တင္ရန္ အစိုးရ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ၊ မလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား ကို ရွင္းျပထားသည္။

  • လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား
  • အေၾကာင္းအရာကန္႕သတ္ခ်က္ဆိုင္ရာေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းမ်ား
  • အေၾကာင္းအရာကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏ သီးျခားအမႈမ်ား
  • အသေရဖ်က္ျခင္း
  • အမိ်ဳးသားလံုျခံဳေရးကာကြယ္ေရး၊လူထုျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္လူထုလံုျခံဳ စိတ္ခ်ေရး
  • အမုန္းတရားျဖစ္ရန္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
  • ဘာသာေရးကုိေစာ္ကားေသာ(ဘုရားသခင္ကိုဆဲဆိုေသာစကား)ကိုထိန္းခ်ုဳပ္သည့္ဥပေဒ
  • သတင္းမွား
  • ျပည္သူ႕နီတိ
  • ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္

You can download the guide here.

Posted In