အေျခခံအဆင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ လမ္းညႊန္

Civic Space 1 min read
ARTICLE 19
အေျခခံအဆင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး  ဥပေဒ လမ္းညႊန္ - Civic Space

ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ တြင္ အေျခခံအဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤလမ္းညႊန္ စာအုပ္တြင္  လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိင္ခြင့္ကို ေလးစားရန္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမင့္တင္ရန္ အစိုးရ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ၊ မလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာမ်ား ကို ရွင္းျပထားသည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာကို စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

သတင္းေထာက္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

အင္တာနက္ကို စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ရုပ္သံလြင့္မီဒီယာကို  စီးမ်ဥ္းျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ရုပ္ရွင္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခငး္

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀ျခင္း

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္း

အေျခခံအဆင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ လမ္းညႊန္.