Privacy and surveillance

ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی
22.08.2023 1 min read

ایران: تشدید مجازات‌ برای زنان مخالف حجاب اجباری از طریق لایحه «حجاب و عفاف» : این بار با ابزار تکنولوژی

Click here to go to article
«لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»:‌  هنوز دیر نشده
27.06.2019 1 min read

«لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»:‌ هنوز دیر نشده

Click here to go to article
27.06.2019 1 min read

ایران: لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی

Click here to go to article
22.02.2018 1 min read

ایران: راهنمای حقـوق شمـا و کارهایی که در صورت دسـتگیری میتوانیـد انجام دهید

Click here to go to article
محدودیت اینترنت:  گشایش ها و محدودیت های آنلاین در ایران
11.12.2017 1 min read

محدودیت اینترنت: گشایش ها و محدودیت های آنلاین در ایران

Click here to go to article
16.07.2017 1 min read

محدودیت اینرتنت آزادیهای آنالین پس از انتخاب مجدد حسن روحانی در ایران

Click here to go to article
وضع نظارت بر اينترنت در ايران
14.05.2015 1 min read

وضع نظارت بر اينترنت در ايران

Click here to go to article
آزادی توییتر: مورد غریب ایران
05.05.2015 1 min read

آزادی توییتر: مورد غریب ایران

Click here to go to article