Participation and association

ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم
26.04.2022 1 min read

ایران – فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم

Click here to go to article
ایران-  هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»
17.03.2022 1 min read

ایران- هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»

Click here to go to article
ایران: نیاز به اقدام فوری بین المللی برای آزادی فعالین کُرد و سایر قربانیان بازداشت‌های خودسرانه
04.02.2021 1 min read

ایران: نیاز به اقدام فوری بین المللی برای آزادی فعالین کُرد و سایر قربانیان بازداشت‌های خودسرانه

Click here to go to article
کنشگری در تبعید: گوش سپاردن به مدافعان حقوق بشر ایرانی دور از وطن
09.11.2015 1 min read

کنشگری در تبعید: گوش سپاردن به مدافعان حقوق بشر ایرانی دور از وطن

Click here to go to article
کنشگری د رتبعید
09.11.2015 1 min read

کنشگری د رتبعید

Click here to go to article
سرکوب نهادینه روزنامه نگاران کرد در ايران
16.08.2015 1 min read

سرکوب نهادینه روزنامه نگاران کرد در ايران

Click here to go to article