وضعیت رو به زوال حقوق بشر در ایران

وضعیت رو به زوال حقوق بشر در ایران

در ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸ کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ساز و کار «بررسی دورهای همگانی» ایران یا همان «یو پی آر» شرکت خواهند کرد. میزان اعمال پیشنهادات ارائه شده به ایران در «یو پی آر» صورت گرفته در سال ۱۳۹۳ توسط این کشورها ارزیابی، نگرانیهای مبرز حقوق بشر مطرح و پیشنهادات بیشتر به دولت به منظور بهبود وضعیت ارائه خواهند شد.

همانطور که گزارش تسلیم شده مشترک «آرتیکل ۱۹» به «یو پی آر» به تفصیل اشاره داشته، در مقایسه با سال ۱۳۹۳ وضعیت حقوق بشر در ایران به طور چشمگیری افول کرده، مخصوصا از لحاظ حق آزادی بیان و اطلاعات.

روزنامه نگاران، مدافعین و کنشگران حقوق بشر به طور افراطی مجرم شناخته شده و بر خلاف قوانین بینالملل حقوق بشر حکمهای تشدید شده دریافت میکنند. سرکوب آزادی بیان در فضای اینترنتی شدید تر شده، طوری که سانسور وبسایت و اپ، اختلال در دسترسی به اینترنت و شنود غیر قانونی، غیر الزامی و غیر متناسب حقوق مردم را شدیداً نقض میکند.

سازمان «آرتیکل ۱۹» همچنان از دولتهای می خواهد که پیشنهادات راسخ و مشخص حقوق بشری در «یو پی آر» پیش رو تسلیم ایران شوند تا نقضهای حقوق بشری متوقف و تغیرات لازم برای تضمین این حقوق در قانون و عمل ایجاد شوند.

ما از ایران تقاضا داریم تمام پیشنهادات مربوط به آزادی بیان و اطلاعات را بپذیرد، و برای فرایند اصلاح مورد نیز اعمال آنها با دست اندرکاران مربوطه همکاری داشته باشند.

ارسال پیش فرض ما را بخوانید

Page in English