محدودیت اینترنت گشایشها و محدودیتهای آنلین در ایران

از†آغاز†فصل†پاییز†اتفاقات†زیادی†در†ایران†افتاده†است. این†گزارش†که

است،†نگاهی†به†توسعه†« محدودیت†اینترنت†» چهارمین†بخش†از†مجموعه

اینترنت†از†سپتامبر†تا†نوامبر†۲۰۱۷†/ شهریور†تا†آذر†۱۳۹۶†می†اندازد. یکی

به†دنبال†Cloob از†مهم†ترین†رویدادهای†این†دوره،†بسته†شدن†شبکه

توقف†تلاش†صاحبان†آن†در†راضی†نگه†داشتن†مقامات†ایرانی†بود. کلوب،

شبکه†اجتماعی†جایگزین†فیس†بوک†در†ایران†بود. توقف†فعالیت†آن†ضربه

بزرگی†به†شبکه†ملی†اطلاعات†زد؛†به†ویژه†اینکه†دولت†ایران†سیاست†های

سختگیرانه†شبکه†ملی†اطلاعات†خود†را†که†شورای†عالی†فضای†مجازی†از

ایران†استفاده†« دشمنان†» علیه†« جنگ†سایبری†» آن†به†عنوان†ابزاری†برای

می†کند،†ادامه†می†دهد.

باتوجه†به†اینکه†شورای†عالی†فضای†مجازی†بار†دیگر†خبر†از†فیلتر

قری†بالوقوع†تلگرام†و†اینستاگرام،†به†دلیل†ناسازگاری†پلت†فر†مهای†خارجی†با

سیاست†های†جدید†داده†است،†مستندسازی†ما†درباره†مقررات†تازه†مربوط†به

شبکه†های†اجتماعی†همچنان†ادامه†دارد.

آشفتگی†در†سیاست†های†اینترنتی†و†نحوه†توزیع†مسئولیت†ها†در

مجموعه†های†مختلف†و†شیوه†اعمال†آنها،†شاخصه†های†این†دوره†زمانی

هستند. به†همین†دلیل†وزارت†ارتباطات†و†ف†نآوری†اطلاعات†ایران†در

تلاش†است†تا†تصمیمات†قوه†قضاییه†برای†سانسور†و†فیلتر†پلت†فرم†هایی

را†توجیه†کند. (Foursquare) و†فوراسکویر†(Swarm) مانند†سوارم

علاوه†بر†این،†دولت†روحانی†در†حمایت†و†محافظت†از†آزادی†ها†و†ایجاد

فرصت†های†آنلاین†شکست†خورده†است†چرا†که†قوه†قضاییه†اصول†گرای

این†کشور†در†کنار†سپاه†پاسداران†روند†بازداشت†کاربران†ایرانی†اینترنت،

کمپین†های†هدفمند†برای†هک

توصیههای آرتیکل۱۹

اظهارت وزیر در مورد خواستهاش برای رفع فیلتر توییتر و دور نگه داش تلگرام و اینستاگرام از سانسور به وضوح در تضاد با تلاشش برای راضی نگه داش عناصر اصولگرا به ویژه قوه قضاییه است. دولت روحانی اگر بخواهد به وعدههایش برای حفاظت از آزادی اینترنت و ترویج نوآوریها عمل کند، با چالشهایی روبه روست. آرتیکل ۱۹ پیشنهاد میدهد:

به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

 سیاستهای تشویقی برای ملیسازی پلتفرمها و محتوا با هدف کنترل گردش اطلاعات را پایان دهد.

 تخفیف دادن به افرادی را که از شبکههای اجت عی بومی استفاده میکنند پایان دهد زیرا این کار ناقض اصول بیطرفی شبکه است.

 با قوه قضائیه به طور جدی رایزنی کند تا این قوه به رویکرد محدودکننده نسبت به آزادی بیان در ایران پایان دهد، به ویژه درباره برخورد نادرست این قوه با کانالهای تلگرام و ادمینها.

 مستندسازی شفاف احکام قضایی فیلترینگ مانند مسدود کردن سوارم و فوراسکویر را تضمین کند و روند پیادهسازی فیلترینگ
توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را به روشنی تبیین کند
.

 ارتباطات و مذاکرات خود را با شرکتهای فنآوری تلگرام و فیسبوک )برای اینستاگرام( منتشر کند.

به شورای عالی فضای مجازی

 مقررات شبکههای اجت عی را لغو کند.

 سانسور موجود و تهدید به سانسور پلتفرمها را پایان دهد.

 تشویق به استفاده از پلتفرمهای بومی را متوقف کند و به جای آن، فنآوریهای محلی را بدون نقض استانداردهای بینالمللی مانند بیطرفی شبکه و آزادی بیان توسعه دهد.

به قوه قضاییه

 بدون معطلی و بدون هیچ شرطی، ادمینهای کانالهای تلگرامی را که به خاطر ح یت از روحانی دستگیر شده بودند، آزاد کند.

 بدون معطلی کاربران و ادمینهای تلگرام را که به خاطر انتشار محتوای مرتبط با همجنسگرایی بازداشت شدهاند، آزاد کند و این نوع دستگیریها را پایان دهد.

 

حق بیان ایدهها و انتقال اطلاعات بدون محدودیت را برای کانالهای تلگرام و دیگر گروهها و افراد به رسمیت بشناسد.

 قوانین ایران و نحوه اجرای آنها را با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر تنظیم کند.

به رسانهها

 امتیازات ویژه و انحصاری دولت برای رسانهها در حق استفاده نامحدود و دسترسی آزاد به اینترنت را نپذیرند.

 به جای پذیرش این امتیازات، با گروههای بهحاشیهراندهشده همکاری کنند تا دسترسی برابر به اینترنت برای ام اشخاص در ایران تضمین شود.

به صنعت مخابرات ایران

 همکاری با دولت را برای دادن تخفیف به کاربرانی که از پلتفرمهای شبکههای اجت عی بومی یا از دیتای داخلی استفاده میکنند نپذیرند، زیرا این کار در تناقض با استانداردهای بینالمللی

بیطرفی شبکه است.

به شرکتهای بزرگ شبکههای اجت عی )فیسبوک و تلگرام(

 امکاناتی را فراهم کنند تا ادمینهای کانالهای تلگرام بتوانند هویت آفلاین خود را حفظ کنند و مانع تعقیب و بازداشت بیشتر ادمینها توسط حکومت ایران شوند.

 شرکتهایی مانند اینستاگرام و تلگرام باید درباره درخواستهای دولت ایران ونحوه ارتباطات و مذاکرات با آن، به طور شفاف مستندسازی کنند. 

جلسه را به طور کامل بخوانید

Posted In