ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာ။ ။ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာရွိရန္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း တင္သြင္းထားေသာ မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္း မျပည့္စံု။

staff image

ARTICLE 19

26 Jun 2013

Share
Print

This content is available in: English, French


image

လြတ္လပ္ျပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ၊ မွ်တျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဗဟု အေတြးအျမင္ သေဘာတရားမ်ား ကိုျမွင့္တင္ေပးေသာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာစစ္စစ္ အေရးတစ္ၾကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ အကယ္၍ လက္ရွိမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက အစိုးရကသာ မီဒီယာကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုေနျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ မီဒီယာ၀န္ေဆာင္မႈကိုဆက္လက္ လ်စ္လွ်ရႈ ေနသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ဆက္လက္ေတြ႕ရွိရမည္။ အာတီကယ္ ၁၉သည္ မီဒီယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း အေရးႀကီး သည့္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ဥပေဒကိုက်င့္သံုးရန္ လြတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းထားသည္။

မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကို ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လြတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ တင္သြင္းရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းအရ ႏို္္င္ငံပိုင္သတင္းစာ၊ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရံုသာမက၊ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာက္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အာတီကယ္၁၉သည္ ဤသို႔ႏို္င္ငံပိုင္မီိဒီယာမွ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း ေသာျဖစ္စဥ္ကိုေထာက္ခံအားေပးေသာ္လည္း၊ ျမန္မာသတင္းစာေကာင္စီကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ရွိဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိုးရမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

အာတီကယ္ ၁၉သည္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကို အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ အျဖစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ မီဒီယာက႑တြင္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာကို စီမံကြပ္ကဲမည့္ နည္းလမ္း မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ရပ္တည္ေပးသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ကမာၻတစ္၀မ္းရွိအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏို္င္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရွိလာရန္သာမက ထုတ္လြင့္မႈဆိုင္ရာစံျပမီဒီယာဥပေဒ အျဖစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မီဒီယာကို အားေပးေထာက္ခံသည္။

အစိုးရတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေထာ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ အညီ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း မျပဳလုပ္သင့္သည္သာမက၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ ပိုမိုတိုးျမွင့္လာေစရန္ လိုအပ္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရတိုင္းသည္ မတူကြဲျပားေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ မီဒီယာ က႑ကိုပုိမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးကို ျဖည့္ ဆီးေပးရန္္ တာ၀န္ရွိသည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမိုျမွင့္တင္ရန္ အစိုးရအသီးသီး၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွ အေရးၾကီးေသာအစိတ္အပိုင္းသည္ ဗဟု၀ါဒႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ သေဘာတရားဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ မီဒီယာပတ္၀န္းက်င္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ မီဒီယာ၀န္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ ဆိုင္ရာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဗဟုသေဘာေဆာင္ေသာ၊ မတူကြဲျပားေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ရွိျခင္းကို ပိုမို နားလည္လက္ခံလာရန္မွာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာ၏က႑သည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ားစုတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဤႏိုင္ငံတကာမီဒီယာဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျမွင့္တင္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာကို အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ၎၏ နက္ရွိဳင္းမႈ အျမင္သေဘာကို  ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာက႑၏ ေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းသည္ မ်ွတၿပီး လူတိုင္းသိရွိႏိုင္ေသာ သတင္းႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အစီအစဥ္မ်ား ကိုေဖၚျပရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤက႑သည္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား လွ်စ္လ်ဴရႈ႕ထားေလ့ရွိသည့္  ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္၊ ေဒသအလိုက္သတင္း၊ ေ၀းလံေသာေဒသမွ သတင္းမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ကိုေဖၚျပေပးသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပည့္၀စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာက႑သည္ ၁။အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံေရး လြမ္းမိုးမႈအေႏွာင္အဖြဲ႕မွ ကင္းလြတ္ေနယံုသာမက၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ တာ၀န္ခံမႈရွိေနရမည္၊ ၂။အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပဌာန္းထားရမည္၊ ၃။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်ရာတြင္ ခ်ီတံုခ်တံုမျဖစ္ေစပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ႏိုင္ရန္ တည္ ၿငိမ္ေသာ ရံပံုေငြလည္ပတ္မႈစံနစ္ ရွိရမည္၊ စသျဖင္ ့ယႏၵယားမ်ားကို တည္ေဆာက္ကာ စီမံကြပ္ကဲရမည္။

မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း၏ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု။

လက္ရွိတင္သြင္းထားေသာ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာေကာင္စီမွ အုပ္ခ်ဳပ္၍ ၎၏ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါဌာနႏွစ္ခုမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို စီမွန္ကြပ္ကဲသည္။ ၄င္းဌာနမ်ားမွာ ပံုႏိုပ္ထုတ္ေ၀မႈမီဒီယာကို ၾကီးၾကပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာ လုပ္ငန္း(PSNE)ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုထုတ္လြင့္မႈကို ၾကီးၾကပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္း(PSBE) တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းဌာနတစ္ခုစီတြင္ ကိုယ္ပိုင္ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုစီ ရိွသည္။ အထက္ပါမီဒီယာေကာင္စီသည္ စီးမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ၎စီးမ်ဥ္းစီးကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ တာ၀န္ခံျခင္း မ်ားရွိရသည္။ ထုိေကာင္စီ၏ ေအာက္တြင္ရွိေသာဌာနမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီး၏ အတြင္းေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လည္ပတ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္။

မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လကၡဏာမ်ား

လက္ရွိမီဒီယာဥပေဒၾကမ္း တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။

 • ၎သည္ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္မွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ထုတ္လြင့္သူ ထြက္ေပၚ လာေစသည္ သာမက ဗဟုသေဘာေဆာင္မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အားေပးရာေရာက္သည္။
 • ၎သည္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားရွာသူမ်ား၏ လြမ္းမိုးေႏွာင္ဖြဲ႕မႈမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ဌာန အသီးသီးမွ လိုအပ္ေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည့္၀န္ထမ္းမ်ား ကို တိက်စြာ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင္ ့မီဒီယာ၏ လြတ္လပ္ေနမႈသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေနသည္။
 • ၄င္းသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာက႑အတြက္ လိုအပ္ေသာရံပံုေငြကို အစိုးရမွ၇၀%၊ ေၾကာ္ျငာႏွင္ ့အလွဴရွင္မ်ားမွ၃၀% အခ်ိဳးက် ေရာစပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။
 • ၎သည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေသာင္မႈမီဒီယာအား လြတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစသည္သာမက၊ ယင္းတာ၀န္ခံမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စီးမ်ဥ္းစီးကမ္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာေဖၚျပေစရန္ ညြန္ၾကားထားသည္။

မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား

၁။ဥပေဒၾကမ္းအရ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရံပံုေငြကို အစိုးရမွ ရရွိေနျခင္း

လက္ရွိတင္သြင္းထားမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းအရ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို  အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာလုပ္ငန္း (PSNE) က ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ သတင္းစာ အတြက္၊ ျပည္သူ႕ရံပံုေငြမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ လံုေလာက္မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ျခင္းစနစ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္သာ ဗဟုသေဘာေဆာင္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဖၚျပႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းသည္ ပိုမို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အာတီကယ္ ၁၉သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ပံုနိပ္ထုပ္ေ၀ျခင္းကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ထုိဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ား ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာထုတ္လြင့္သူအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ ဤသို႕ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျပီးပါက အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ ဌာနႏွစ္ခု မလိုအပ္ေတာ့ ပဲ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္း (PSBE) ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္း(PSBE) ႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္။ 

၂။ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ ထုတ္လြင့္သူ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္လြင့္ခြင့္ွု ကိုအကာအကြယ္ေပးမႈတြင္ အားနည္းေနသည္။

ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ မီဒီယာေပါင္းစံုကို မတူညီေသာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ အမွန္တစ္ကယ္ ေျပာင္းလဲလိုပါက ယင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္ လုပ္ငန္းသည္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားရွာလိုသူမ်ား၏ လြမ္းမိုးေႏွာင္ဖြဲ႕မႈမွ လံုး၀ ကင္းလြတ္ေနရမည္။ ကနဦးတြင္ လက္ရွိမီဒီယာမူၾကမ္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရွပ္သံလြင့္လုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္မႈရွိေၾကာင္း ဆိုထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံေပးထားေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

 • အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာေကာင္စီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယို ရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္းကို ၾကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ၾကီးၾကပ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘုတ္အဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား (သမၼတ၊ အမ်ိဴးသားလြတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား) မွေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ ျဖစ္ေနသည္။
 • မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕   အမႈေဆာင္မ်ား ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း (သို႔) ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထည့္သြင္းထားမွု မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္မႈ ရွိေသာ ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။
 • မီဒီယာေကာင္စီ၀င္ သံုးပံုႏွစ္ပံု သေဘာသူညီမႈ ရွိေနသ၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ (သို႔) ျပန္လည္ထုေခ်ခြင့္ ေပးထားျခင္းမျပဳပဲ အလုပ္ထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
 • အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လစာေငြမ်ားကို သတ္မတ္ထားမႈ မရွိေသးျခင္းသည္ ေငြေၾကး၏ လြမ္းမိုး ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
 • အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ေသာ ရံပံုေငြကိစၥမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ရံပံုေငြခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ ကိုအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ လြမ္းမိုးေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည္။

အာတီကယ္၁၉သည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္း၏ လြတ္လပ္ျပီး အေႏွာင္အဖြဲ႕ ကင္းလြတ္ေနေစမႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကံျပဳသည္။

 • အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာေကာင္စီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို မီဒီယာေရးရာတြင္ အထူးကၽြမ္း က်င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္၍ လြတ္ေတာ္မွ ခန္႔အပ္ျခင္းျပဳသင့္သည္။
 • ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဤအမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ နည္းလမ္းေပးထားျခင္း ျပဳသင့္သည္သာမက၊ ထိုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုလည္း မီဒီယာက႑တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေသာသူ မ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္သင့္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသင့္သည္။
 • ဘုတ္အဖြဲ႕အား အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လစေငြမ်ား (သို႔) ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားဥပေဒျပဳမႈမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသင့္သည္။
 • ဘုတ္အဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို လိုအပ္ပါက အလုပ္မွထုတ္ပယ္ရာတြင္လည္း ရွင္းလင္း တိက်ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ခိုင္လံုစြာ ေဖၚျပသင့္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္ထုတ္ပယ္ရာတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ အက်ိဳစီးပြား ေဖၚေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းမႈ (သို႔) အေျခခံ စီးမ်ဥ္းစီးကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လစ္ဟင္းမႈ စသည့္ ခိုင္လံုတိက်မႈမရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ာကို ထိုဥပေဒၾကမ္းမွ ဖယ္ရွားျပစ္ရမည္။ အလုပ္မွ ရပ္နားျခင္းခံရသူမ်ားကိုလည္း တရားရံုးတြင္ ျပန္လည္ထုေခ်ခြင့္ ေပးသင့္သည္။
 • အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရံပံုေငြမ်ားကို ဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းေဘာင္မ်ားခ်မွတ္၍ လြတ္လပ္ျပီး အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ သတ္မွတ္သင့္သည္။ 

၃။ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာ ေပးထားသည္။

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္းအတြက္ လက္ရွိတင္သြင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္မႈႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လြင့္ရန္ ပါရွိေသာ္လည္း ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေဖၚျပရန္ မပါရွိေခ်။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးရာေရာယွက္ေပါင္းသင္းျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဖိုရမ္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား မပါရွိပါ။

အာတီကယ္ ၁၉ အေနျဖင့္ ကနဦး  အၾကံျပဳလိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္ လုပ္ငန္းအား ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္ျပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဤမူၾကမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္လုပ္ငန္းအား ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူမႈအုပ္စုမ်ား၏ လူမႈေရးရာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ေရာယွက္ ေပါင္းသင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ဖိုရမ္ အစည္းအေ၀းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိက်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဖၚျပထားသင့္သည္။

၄။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အယ္ဒီတာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးမႈ အားနည္းသည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အယ္ဒီတာဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎ကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးမည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပမထားပါ။ ဥပမာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းျပင္ပမွ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ညြႊန္ၾကားခ်က္ကို လက္မခံရဟု တားျမစ္ထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အယ္ဒီတာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း တိက်စြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၏ သတင္းအရင္းအျမစ္ကို ကာကြယ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္း( အတြင္းသတင္း ေပါက္ၾကားေစသူအား အကာကြယ္ေပးျခင္း) စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးမထားပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ား ေငြေၾကးျဖင့္ လြမ္းမိုးျခင္းခံရမႈမွ ေရွာင္လြဲႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ လစာ ရရွိသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပမထားပါ။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္သူမ်ားအား ေငြေၾကးဒဏ္ေပးႏိုင္သည္ဟု မရွင္းမလင္း ျပဌာန္းခ်က္ ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းကို ေဖာ္ျပမထားပါ။

အယ္ဒီတာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ အာတီကယ္ ၁၉ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳသည္ --

 • အဖြဲ႔ျပင္ပမွ မည္သူ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုမွ ၀န္ထမ္းမ်ား လုိက္မနာရန္ တားျမစ္ခ်က္ ထားရွိ သင့္သည္။
 • အစီအစဥ္ အခ်ိန္ဇယား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ၊ အစီအစဥ္ထုတ္လြင့္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတရားပိုင္း၊ သတင္းႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ အယ္ဒီတာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ မႈကို ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားသင့္သည္။
 • အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို ၎တို႔၏ သတင္းရင္းျမစ္ကို ကာကြယ္ခြင့္ေပးသင့္ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္ တရားမ၀င္ေသာနည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခ်က္ကို အကာအကြယ္ေပးသင့္သည္။
 • စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ လစာ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။
 • အယ္ဒီတာ လြတ္လပ္ခြင့္အား ၀င္ရာက္စြပ္ဖက္မႈ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စံစမ္းႏိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိသည့္ အဖြဲ႔ကို ျပစ္ဒဏ္ေပးခြင့္အာဏာလည္း ေပးအပ္ထားသင့္သည္။

၅။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဗဟု၀ါဒႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားကိစ ထင္ဟပ္မႈမရွိျခင္း

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ  လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလုပ္ငန္း၏ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္  မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရး သဟဇာတျဖစ္မႈကို အားေပးကူညီရာေရာက္ၿပီး၊ မတူကြဲျပားေသာအဖြဲ႔မ်ားၾကား ၎တို႔၏ အျမင္မ်ား၊ လူမႈစံတန္ဖိုးႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ၾကားတြင္  တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သိနားလည္မႈ တိုးျမင့္ ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးအရ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ တင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လူနည္းစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘာသာစကားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလြင့္အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ဆိုထားေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို မျဖစ္မေနလုိက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္၀တၲရားကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပမထားပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးစုအတြက္ အစီအစဥ္မည္မွ်ထုတ္လြင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ အာဏာသည္ ဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ထံတြင္ ရွိေနသည္။ တိက်စြာ လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအခ်ိဳ႕အတြက္သာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အစီအစဥ္ထုတ္လြင့္ခြင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး၊ လူမ်ိဳးစု အျခင္းျခင္းၾကား မယံုၾကည္မႈႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာေစႏိုင္သည္။

အာတီကယ္ ၁၉ အၾကံျပဳလုိသည္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ အစီအစဥ္မ်ားကို မွ်မွ်တတ ထုတ္လြင့္ရန္ ဤဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသင့္သည္။ ဥပမာ အဓိက လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ေရဒီယိရုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။

၆။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အသံလြင့္ဌာနမ်ားထားရွိခြင့္ မပါ၀င္

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလုပ္ငန္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ဗဟိုဦးစည္းခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္း ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အရြယ္အစားရွိသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသအလိုက္ အခ်က္အခ်ာ ၾကေသာေဒသမ်ား၏ အစီအစဥ္ ထုတ္လြင့္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဗဟုအေတြးအျမင္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစံုပါ၀င္မႈကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈေရဒီယိုရုပ္သံ လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသႏၵရအဆင့္တြင္ ထိုေဒသရွိ လူထုအတြက္ ၎တို႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္လြင့္ေပးသည္။

အာတီကယ္ ၁၉ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ေဒသအလိုက္ မတူကြဲျပားမႈကို ထင္ဟပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ  အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံ ထုတ္လြင့္မႈ အခ်က္အခ်ာကြန္ယက္ တည္ေဆာက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။

၇။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ လူထုပါ၀င္ႏိုင္မႈအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အာမာခံခ်က္ ေပးမထားပါ။

တင္သြင္းထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းအရ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈသတင္းစာႏွင့္ ေရဒီယိုရုပ္သံလုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရႊးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေရႊးခ်ယ္ထားမႈသည္ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္အားမရွိေသာေၾကာင့္ ေရႊးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္းမရွိပဲ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒၾကမ္းက လြတ္လပ္ေသာ အစီအစဥ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ လူထုပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈအပိုင္းတြင္ လူထုပါ၀င္ႏိုင္မႈ အာမခံခ်က္ေပးမထားပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာသည္ လူထုေထာက္ခံမႈမရရွိသည့္ မီဒီယာျဖစ္လာမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

အာတီကယ္ ၁၉ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ လူထုအၾကံျပဳအဖြဲ႔ထားရွိ၍ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံလုပ္ငန္း၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ မႈ၀ါဒပိုင္း ေရးဆြဲရာတြင္ လူထု၏ သေဘာထားႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္မႈရွိေစရန္  ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ကိုလည္း ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။

၈။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္သည့္ လူထုအေျချပဳမီဒီယာမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ေဒသႏၵရအဆင့္လူထုၾကားတြင္ မတူကြဲျပားေသာအျမင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္မဟုတ္သည့္ မီဒီယာမ်ားကို အားေပးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ အျခားေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရ ကြဲျပားမႈရွိေသာေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးသန္႔ဥပေဒလိုအပ္သည္။

အာတီကယ္ ၁၉ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ဤဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူထုမီဒီယာဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို မထည့္သြင္းဘဲ၊ ၎တုိ႔အတြက္ သီးသန္႔ ဥပေဒ တစ္ခုျပဌာန္းသင့္သည္။

၁။ ဥပမာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ MEMORANDUM ( ၂၀၀၅ လန္ဒန္) ကို ၾကည့္ပါ၊ http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/ukraine.psb.05.

၂။  အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ ေရဒီယိုရုပ္သံ စံျပ ဥပေဒ (၂၀၀၅၊ လန္ဒန္) ဤေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္သည္ http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/ukraine.psb.05

၃။ အနာဂါတ္လား သို႔မဟုတ္ အဆံုးသတ္ျခင္းလား။      ။ဥေရာပရွိ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ လမ္းညႊန္ (၂၀၁၁) http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2760/11-10-06-europe-media-regulation.pdf

 

Downloads