Statement

Belarus: INGOs welcome release of Bondarenko and Sannikov

staff image

ARTICLE 19

18 Apr 2012

Share
Print

This content is available in: , Russian


image

We welcome the long awaited release of former presidential candidate Andrei Sannikov and his authorized representative, Coordinator of the "European Belarus" Dmitri Bondarenko.

We must, however, point out that at least 13 Belarusian political prisoners - Ihar Alienevich, Mikalai Autukhovich, Ales Bialiatski, Dzmitry Dashkevich, Mikalai Dziadok, Aliaksandr Frantskevich, Siarhei Kavalenka, Eduard Lobau, Artsiom Prakapenka, Pavel Seviarynets, Mikalai Statkevich, Pavel Syramalotau and Yauhen Vaskovich -  are still being held in prisons and other places of detention. There must be an end to persecution of all Belarusian opposition politicians, civil and human rights activists. 

We urge the Belarusian authorities to immediately release all political prisoners and withdraw the charges against them. We are convinced that prosecutions over the events of 19 December 2010, are not in keeping with international standards for a fair trial, and the sentences passed were politically motivated.  We also call for an immediate moratorium on the use of the death sentence. 

Marek Migalski, Member of European Parliament, Poland

 Marieluise Beck, Member of Bundestag, Germany

Andres Herkel, Member of Riigikogu, Estonia

Lyudmila Alexeeva, Moscow Helsinki Group, Russia

Valiantsin Stefanovich, Human Rights Centre Viasna, Belarus

Lars Bünger, Libereco - Partnership for Human Rights, Germany, Switzerland

Irina Bogdanova, Free Belarus Now, United Kingdom

Natalia Koliada, Nikolai Khalezin, Free Belarus Theatre, United Kingdom

Irina Krasovskaya, Valeriya Krasovskaya, Civil Initiative “We Remember”, Netherlands

Dzmitry Barodka, European Belarus, Belarus

Nasta Palazhanka, Young Front, Belarus

Belarusian Tribunal, Netherlands

Anna Gerasimova, Belarusian Human Rights House in Vilnius, Lithuania

Olga Sadovskaya, Committee Against Torture, Russia

Lilia Shibanova, NGO for Democratic Rights and Liberties "GOLOS", Russia

Аndrey Kalikh, Centre for the Development of Democracy and Human Rights, Russia

ARTICLE 19, International

Civic Belarus, Czech Republik

Jevgeni Krishtafovitsh , MTU "Avatud Vabariik",  Estonia

Mart Nutt , Estonian institute of human rights, Estonia

Sergey Ustinov, Belarus

Andrei Blinushov, Human Rights in Russia, Russia

Natalia Shcherbata, Ukrainian Women Bar Association Bazhan, Ukraine

Halyna Coynash, Kharkiv Human Rights Group, Ukraine

Intigam Aliyev, Legal Education Society also to support, Azerbaijan

Alla Tyutyunnyk, Kherson Regional Charity and Health Foundation, Ukraine

Men's Adaptation Center, Ukraine

Abdujalil Boymatov, Human Rights Society of Uzbekistan, Ireland

Nadejda Atayeva, Association for Human Rights in Central Asia, France

 

Oświadczenie dotyczące sytuacji na Białorusi 

Z radością przyjęliśmy informację o długo oczekiwanym zwolnieniu z kolonii karnych byłego kandydata na prezydenta Białorusi Andrieja Sannikaua i jego męża zaufania, koordynatora kampanii „Europejska Białoruś”, Dzmitrija Bandarenki.

Jednakże przypominamy, że w koloniach karnych i innych miejscach zatrzymania nadal przetrzymywani są białoruscy więźniowie polityczni - Ihar Alieniewicz, Mykoła Autuchowicz, Aleś Bialacki, Dzmitrij Daszkiewicz, Mykoła Dziadok, Alieksandr Frantskiewicz, Siarhiej Kawalenka, Eduard Lobau, Artiom Prakapienka, Paweł Siewiaryniec,  Mykoła Statkiewicz, Paweł Syramalotau i Jauhien Waskowicz.

Jesteśmy przekonani, że procesy sądowe w sprawach karnych dotyczących więźniów politycznych nie odpowiadały międzynarodowym standardom, a wyroki wobec nich są motywowane politycznie. Jesteśmy zaniepokojeni  losem tych białoruskich opozycyjnych polityków, aktywistów społecznych oraz działaczy praw człowieka.

Żądamy od białoruskich władz natychmiastowego uwolnienia i oczyszczenia z zarzutów wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci w Republice Białorusi. 

Marek Migalski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska

Marieluise Beck, Posłanka Bundestagu, Niemcy

Andres Herkel, Poseł Riigikogu, Estonia

Ludmiła Alieksiejewa, Moskiewska Grupa Helsińska, Rosja

Walancin Stefanowicz, Centrum Praw Człowieka “Viasna”, Białoruś

Lars Bünger, Libereco - Partnership for Human Rights, Niemcy, Szwajcaria

Irina Bogdanowa, Free Belarus Now, Wielka Brytania

Natalia Koliada, Nikołaj Chaliezin, Free Belarus Theatre, Wielka Brytania

Irina Krasowska, Walerija Krasowska, “We Remember”, Holandia

Dzmitry Barodka, “Europejska Białoruś”, Białoruś

Nasta Pałażanka, “Młody Front”, Białoruś

Belarusian Tribunal, Holandia

Anna Gerasimowa, Białoruski Dom Praw Człowieka w Wilnie, Litwa

Olga Sadowska, Committee Against Torture, Rosja

Lilia Shibanowa, "Gołos", Rosja

Аndriej Kalikh, Centre for the Development of Democracy and Human Rights, Rosja

ARTICLE 19

Civic Belarus, Czechy

Jewgeni Krishtafowitsh , MTU "Avatud Vabariik",  Estonia

Mart Nutt , Estonian institute of human rights, Estonia

Sergiej Ustinov, Białoruś

Andrei Blinuszow, Human Rights in Russia, Rosja

Natalia Shcherbata, Ukrainian Women Bar Association Bazhan, Ukraina

Galina Kojnasz, Kharkiv Human Rights Group, Ukraina

Intigam Alijew, Legal Education Society also to support, Azerbejdżan

Alla Tyutyunnyk, Kherson Regional Charity and Health Foundation, Ukraina

Men's Adaptation Center, Ukraina

Abdujalil Boymatow, Human Rights Society of Uzbekistan, Irlandia

Nadieżda Atajewa, Association for Human Rights in Central Asia, Francja